วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

Project work (Description)

 อธิบายโครงงาน
ได้เขียนอธิบายการตอบคำถามใน ฟอร์มรายงานโครงงานโดยเขียนไว้ตั้งแต่บทที่1-บทที่3

บทที่ 1 ความเป็นมาของปัญหา
เรื่องที่จะทำโดยผ่านความคิดเห็นจากกลุ่มและครูที่ปรึกษา
ความเป็นมาของปัญหา
ให้เขียนที่มาของปัญหาว่ามีความเป็นมาอย่างไร โดยอ้างอิงจากปัจจัยมาสู่ปัญหา
จุดมุ่งหมายของการทำโครงงาน
มีจุดมุ่งหมายในการทำโครงงานนี้เพื่ออะไร
ความสำคัญของโครงงาน โครงงานมีความสำคัญอย่างไร
สมมุติฐานของการโครงงาน
เป็นขั้นตอนของการคาดคะเนหรือคาดเดาคำตอบของปัญหา

ขอบเขตของโครงงาน 
1.        พื้นที่ในโครงงาน  ได้ดำเนินการเฉพาะ โรงเรียน ***
2.        ประชากรที่ใช้ ได้แก่  นักเรียนชั้น*** โรงเรียน*** ตามด้วยจำนวน***
3.        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่  นักเรียนชั้น***ห้อง*** จำนวน 30 คน           
4.        ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรต้น   เขียนเรื่องที่ทำลงไป
ตัวแปรตาม สิ่งที่ได้ตามมา 
ระยะเวลาของโครงงาน     สิงหาคม  ตุลาคม  2556
5.         นิยามศัพท์เฉพาะ คำศัพท์ที่อยู่ในโครงงาน

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร ตำรา ที่ค้นคว้าเกี่ยวข้องกับโครงงานอย่างไร
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เขียนชื่อหนังสือหรือเอกสารและเขียนข้อความที่เกี่ยวข้อในหนัสือเล่มนั้นๆ
 เช่น 1. หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์ชั้น ม.3 เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
        2. หนังสือภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่อง****
        3. หนังสือทายนิสัย เรื่อง ****
1. หนังสือเรียนคอมพิวเตอร์ชั้น ม.3 เรื่องโครงงานคอมพิวเตอร์
(เขียนรายละเอียดและบทความในหนังสือเขียนไว้)
2. หนังสือภาษาอังกฤษ ม.3 เรื่อง****3
(เขียนรายละเอียดและบทความในหนังสือเขียนไว้)
3. หนังสือทายนิสัย เรื่อง ***
(เขียนรายละเอียดและบทความในหนังสือเขียนอไว้)

บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการดำเนินงาน
ใช้อุปกรณ์ และมีวิธีการดำเนินการทำโครงงานนี้อย่างไร
การจัดทำโครงงานครั้งนี้   ได้ทำการศึกษา… (เรื่องที่ทำ)              
โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  ดังนี้
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล (ไม่ต้องเขียน)
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย
                   ประชากร     คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียน*** จำนวน***คน
                   กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ห้อง* จำนวน**
ในตาราง แบ่งแยก ชาย หญิง จำนวนกี่คน และรวมจำนวนทั้งหมด

รายการ
ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง
ชาย
จำนวนผู้ชายในห้องเป็นจริง
15 คน
หญิง
จำนวนผู้หญิงในห้องเป็นจริง
15 คน
รวม
จำนวนนักเรียนชายหญิง
30 คน

นอนกนั้นไม่ต้องทำนะครับ เวลาส่งงานช่วยรอที่แชทกลุ่มในGmailด้วยครับจะได้คุยกันสะดวก

บทที่ 4 ผลการดำเนินงานอธิบายผลที่เกิดขั้น
เขียนขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด
1.แบบประเมิน
2. เครื่องมือหรือโมเดล


บททที่ 5 สรุปผล
เขียนสรุปผลการทดลอง

มีข้อส่งสัย ถามในเมล์นะครับ
SS.POOH.SS@GMAIL.COM
---------------------------------------------------------------------------