วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

๐ Network and Topology

Network ประเภทของเครือข่าย




    •Lan   = ระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น (บ้าน อาคาร)
    •Man  = ระบบเครือข่ายระดับเมือง-จังหวัด (ในตัวเมืองถึงจังหวัด)
    •Wan  = ระบบเครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายบริเวณ (ทั่วโลก)
    •Pan   = ระบบเครือข่ายส่วนบุคคล