วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์นำเสนองาน

การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์นำเสนองาน

 วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ  
    การนำเสนออาจมีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจหลายอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เพื่อโน้นน้าวใจ เพื่อให้พิจารณาผลงาน เพื่อให้เห็นด้วย ให้การสนับสนุน หรืออนุมัติ

(อ้างอิง http://www.stat.rmutt.ac.th/ )