วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

๐ Network and Topology

Network ประเภทของเครือข่าย
    •Lan   = ระบบเครือข่ายระดับท้องถิ่น (บ้าน อาคาร)
    •Man  = ระบบเครือข่ายระดับเมือง-จังหวัด (ในตัวเมืองถึงจังหวัด)
    •Wan  = ระบบเครือข่ายระดับประเทศ หรือเครือข่ายบริเวณ (ทั่วโลก)
    •Pan   = ระบบเครือข่ายส่วนบุคคล

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์นำเสนองาน

การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์นำเสนองาน

 วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ  
    การนำเสนออาจมีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจหลายอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เพื่อโน้นน้าวใจ เพื่อให้พิจารณาผลงาน เพื่อให้เห็นด้วย ให้การสนับสนุน หรืออนุมัติ

(อ้างอิง http://www.stat.rmutt.ac.th/ )