วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์นำเสนองาน

การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์นำเสนองาน

 วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ  
    การนำเสนออาจมีความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจหลายอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เพื่อโน้นน้าวใจ เพื่อให้พิจารณาผลงาน เพื่อให้เห็นด้วย ให้การสนับสนุน หรืออนุมัติ

(อ้างอิง http://www.stat.rmutt.ac.th/ )

 ลักษณะการนำเสนอที่ดี 

  มีรูปแบบการนำเสนอเหมาะสม  มีความกระทัดรัด ใช้แผนภูมิ รูปภาพ ช่วยพิจารณาข้อมูลได้สะดวก

  เนื้อหาสาระดี  มีความน่าเชื่อถือ  ถูกต้อง  สมบูรณ์ครบถ้วน ตรงตามความต้องการ  มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทันสมัย 

  มีข้อเสนอที่สมเหตูสมผล  มีข้อพิจารณาเปรียบเทียบ ทางเลือกที่เห็นได้ชัด  เสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน  

(อ้างอิง krukikz.com )


 การใช้เทคโนโลยีนำเสนองาน

การนำเสนองาน เป็นการทำงานที่เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้


ทำความเข้าใจ + ข้อมูล + ทำสื่อ + ตรวจสอบแก้ไข + นำเสนอ = การนำเสนองาน


       1. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องราวที่จะนำเสนอ
            การนำเสนอที่ดีควรดำเนินไปตามจุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ การจะเสนอเรื่องราวหรือผลงานควรได้ทำความเข้าใจประเด็นของเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอว่าจะนำเสนออะไร ในลักษณะใดและต้องการผล
อย่างไร ถ้ามีความชัดเจนในประเด็นย่อมจะนำเสนอได้ดี ได้ผลตามที่ตั้งเป้าประสงค์ไว้ในตอนแรก

       2. การเตรียมและรวบรวมข้อมูล
            เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการทำความเข้าใจในประเด็นและเรื่องราวที่จะนำเสนอ เพื่อให้การนำเสนอมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปที่มีการนำเสนอ เช่น การอภิปรายในที่ประชุมรัฐสภามีการใช้แผนภูมิ ใช้เทปบันทึกเสียง ในการนำเสนอเพื่อขอรับทุน ขอเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา ต้องเตรียมสื่อประกอบเพื่อให้ผู้ฟังสามารถเห็นด้วยและคล้อยตามอันจะนำไปสู่การพิจารณาเรื่องที่เราจะขออนุมัติ

       3. การจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอ
           โดยทั่วไปการนำเสนอนิยมจัดทำด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point ซึ่งเดิมทีเดียวนั้นใช้เพียงการพูด การใช้แผ่นใสประกอบ สื่อในการนำเสนอสามารถจัดทำได้มากมายขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเรื่องราว ระยะเวลา สถานที่ และโอกาสของการนำเสนอ กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ฟัง ผู้ชม ก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในการจัดทำสื่อ โดยภาพรวมแล้วการจัดทำสื่อควรพิจารณาว่าทำอะไร ทำอย่างไร ผู้รับชมเป็นใครและคาดหวังผลอย่างไร

       4. การตรวจสอบและฝึกซ้อมการนำเสนอ
           ในกระบวนการนำเสนอ เมื่อมีการวางแผน เตรียมการจัดทำสื่อแล้ว ควรตรวจดู ความถูกต้อง มีการปรับปรุง แก้ไข มีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำปรึกษา จากนั้นทดลองใช้หรือทดลองการนำเสนอ จับเวลา เพื่อให้เกิดความพอดี หรือป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า

       5. ขั้นการนำเสนอ
           
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมาก เพราะความสำเร็จมีมากน้อยเพียงใด หรืออาจจะเกิดความผิดพลาด ล้มเหลว จากการที่ได้ตระเตรียมทั้งหมด

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อุปกรณ์นำเสนองาน 
อุปกรณ์ดิจิตัลที่สามารถถ่ายทอดภาพและเสียงในงานนำเสนอ
เพื่อให้งานนำเสนอมีคุณภาพเข้าถึงผู้ชมและผู้ฟัง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีดังนี้   1. เครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียง
        ใช้ในการบันทึกเสียงหรือกระจายเสียง ในการนำเสนอรูปแบบของการบรรยายเพื่อให้ผู้รับฟังได้ยินเสียงผู้บรรยายชัดเจนและน่าสนใจ
ภาพที่ 1  เครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียง
ที่มา : http://www.audiocity2u.com

   2. เครื่องคอมพิวเตอร์
        จัดเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการนำเสนอได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้หลายรูปแบบ คอมพิวเตอร์จึงสามารถนำเสนอข้อมูลได้ทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ซอฟต์แวร์ในการประมวลผล และนำเสนอผ่านอุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ

ภาพที่ 2.1  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
ที่มา : http://shavinecomputers.synthasite.com
ภาพที่ 2.2  คอมพิวเตอร์แบบ Notebook
ที่มา : http://www.inc.com
   3. โปรเจ็คเตอร์(Projector)
        Projector เป็นอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนำเสนอ โดยสามารถรองรับสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นวีซีดี เครื่องเล่นดีวีดี และเครื่องกำเนิดภาพอื่น ๆ แล้วแสดงผล ขยายขนาดบนจอรับภาพ ช่วยให้มองเห็นได้ไกลขึ้น เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลในห้องประชุม เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมองเห็นภาพหรือข้อความได้อย่างชัดเจน
ภาพที่ 3  Projector และ จอรับภาพ
ที่มา : http://www.tstechrental.com

 4. วิชวลไลเซอร์ (Visualizer) 
        เป็นอุปกรณ์ฉายภาพระบบดิจิตอลประเภทหนึ่ง ซึ่งพัฒนามาจากโอเวอร์เฮด หรือเครื่องฉายข้ามศีรษะ ใช้แสดงภาพวัตถุและเอกสารสู่จอรับภาพที่มีอยู่จริงได้เลยโดยไม่ต้องดัดแปลง อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับใช้ในการนำเสนองานต่าง ๆ โดยเฉพาะครู อาจารย์ นักขาย ใช้ในการนำเสนอภาพนิ่งได้ดีกว่าภาพเคลื่อนไหว แต่ภาพที่แสดงออกมานั้นมีความคมชัด มีสีสันที่สดใส และมีโหมดของการแสดงภาพให้ปรับการทำงานด้วย การควบคุมการทำงานทำได้โดยใช้รีโมต
ภาพที่ 4  วิชวลไลเซอร์ (Visualizer)
ที่มา : http://www.peak.co.th

   5. เครื่องพิมพ์
        เครื่องพิมพ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์ได้ทั้งสี และขาวดำ สามารถพิมพ์ข้อความและรูปภาพได้ โดยผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพที่ 5 เครื่องพิมพ์ (Printer)
ที่มา : http://www.360tech.com
  
 6. กล่องถ่ายรูปดิจิตัล (Digital Camera) 
        เป็นอุปกรณ์รับภาพที่เปลี่ยนจากฟิล์มมาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเมื่อถ่ายรูปที่ต้องการแล้ว รูปจะถูกเก็บลงในหน่วยความจำ (Memory) ที่อยู่ในกล้อง เมื่อต้องการดูรูปทำได้โดยการถ่ายข้อมูลจากหน่วยความจำลงบนเครื่องพิมพ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ภาพที่ได้จะมีขนาดตามที่ต้องการ สามารถย่อหรือขยาย ปรับแสงหรือเงาแล้วแต่ความพอใจหรือเพิ่มรูปแบบก็สามารถทำได้ และเมื่อจะถ่ายใหม่ก็สามารถใช้หน่วยความจำเดิมได้เลย โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อฟิล์ม
ภาพที่ 6  กล่องถ่ายรูปดิจิตัล (Digital Camera)
ที่มา : http://www.360tech.com

   
  นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ประกอบในการนำเสนองาน ทำให้การนำเสนอมีความสะดวกขึ้น เช่น
        1. รีโมท (Remote Mouse) เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยควบคุมการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของอุปกรณ์ไร้สาย โดยกดผ่านเมาส์ที่เป็นรีโมทของเครื่องฉายภาพแทนการกดที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ภาพที่ 7  Remote Mouse
ที่มา : http://cdn.ukofficedirect.co.uk

        2. เมาส์ปากกา (Mouse Pen / Tablet Pen / Graphic Tablet) จัดเป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลในลักษณะปากกา ที่สามารถใช้เขียนหรือคลิกบนซอฟแวร์ต่าง ๆ เมาส์ปากกาสามารถวาดเส้นได้อย่างอิสระมากกว่าเมาส์ธรรมดา ทำให้เหมาะสมกับการทำงานด้านกราฟิกและยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการได้หลายระบบปฏิบัติการ ร่วมถึงการใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการใช้งานด้านกราฟิกอย่างเช่น Adobe โดยอุปกรณ์เหล่านี้สามารถติดตั้งได้ง่าย ผ่านพอร์ต USB
ภาพที่ 8  Mouse Pen
ที่มา : http://media.p4tkmatematika.org

        3. เลเซอร์พอยต์เตอร์ (Laser Pointer) เป็นอุปกรณ์ที่ชี้ตำแหน่งด้วยแสงเลเซอร์ไปยังงานนำเสนอ ทำให้การนำเสนองานมีความชัดเจนมากขึ้น สามารถชี้สิ่งที่กำลังจะนำเสนอให้ผู้รับสารเห็นได้อย่างชัดเจน โดยในปัจจุบันเลเซอร์พอยต์บางรุ่นบรรจุความสามารถของรีโมทในการเลื่อนหน้าจอ สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point, PDF, Internet Explorer, Mozilla Firefox และโปรแกรมอื่น ๆ

ภาพที่ 9  Laser Pointer
ที่มา : http://www.beamq.comcredit : beamq.com
krukaewta.net/ 
dotatec.blogspot.com
http://www.catgifpage.com/page/2/

การบ้าน (เก็บคะแนน)

1. จงอธิบายความหมายคำว่า "อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล" และยกตัวอย่างมา 6 ชนิด
(เว้นบรรทัดไว้ 6 บรรทัดนะครับ)

2. จงอธิบายความหมายคำว่า "อุปกรณ์แสดงข้อมูล" และยกตัวอย่างมา 6 ชนิด
(เว้นบรรทัดไว้ 6 บรรทัดนะครับ)มีปัญหาเหรอ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น